Skip to main content

1 Definicje

 1. Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kluszczynskifitcatering.pl
 2. Usługodawca – Stowarzyszenie Art Dance Media z siedzibą: ul.Mieszka I 1, 92-415 Łódź
 3. NIP 7282568381 REGON: 100034875 KRS: 0000233391
 4. Produkt – program dietetyczny o łącznej kaloryczności od 1000 kcal do 3500 kcal, dowożony codziennie w zestawie na który składa się od 4 do 5 zbilansowanych posiłków.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę z Usługodawcą.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 8. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Produktu lub Towaru.
 9. Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.
 10. Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu.
 11. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający dokonanie zamówienia.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Towar – wszelkie towary prezentowane w Serwisie internetowym, nie będące Produktem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

2 Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy regulamin określa: rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.kluszczynskifitcatering.pl, oraz zasady: zawierania, realizowania i rozwiązywania umów, prawa i obowiązki klienta i sprzedawcy, odstąpienie od umowy oraz postępowanie reklamacyjne.
 2. Składając zamówienie osoba astmatycznie staje się członkiem stowarzyszenia Art Dance Media na czas określony w zamówieniu.
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa „Polityka prywatności” Serwisu internetowego.
 4. Klient korzystający z usług Usługodawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.
 6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowania obowiązujące przepisy prawa.

3 USŁUGI I OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Usługodawca za pomocą Serwisu internetowego świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  prowadzenie Konta klienta w Serwisie,
  umożliwienie składania zamówień na Produkty oraz Towary, za pomocą Formularza zamówienia.
 2.  Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
 3. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 lit. a, zawierana jest z Klientem na czas nieokreślony w momencie dokonania przez niego poprawnej rejestracji w Serwisie internetowym za pomocą Formularza rejestracji.
 4.  Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 lit. b, zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Usługodawcy.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usługi elektronicznej świadczonej przez sprzedawcę:
  urządzenie z dostępem do sieci internet (komputer, tablet, smartphone),
  przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies oraz javas script,
  dostęp do poczty elektronicznej.

4 RODZAJE I ZAKRES USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

 1. Sprzedawca świadczy usługę elektroniczną polegającą na udostępnieniu formularza zamówienia.
 2. Sprzedawca nie wymaga posiadania konta na stronie internetowej w celu korzystania z formularza zamówienia.
 3. Usługa elektroniczna świadczona jest przez sprzedawcę bezpłatnie.
 4. W celu skorzystania z formularza zamówienia należy :
  wejść na stronę internetową,
  wybrać rodzaj diety,
  uzupełnić formularz zamówienia. W formularzu zamówienia należy wskazać dzienne zapotrzebowanie kaloryczne oraz wskazać czas trwania diety i datę jej rozpoczęcia. Po uzupełnieniu tych danych należy nacisnąć przycisk „dodaj do koszyka”,
  w przypadku zgodności zamówienia należy nacisnąć przycisk „przejdź do kasy i ustal adres dostawy”,
  uzupełnić dane i wybrać metodę płatności a następnie nacisnąć przycisk „złóż zamówienie”,
  po prawidłowym złożeniu zamówienia, Sprzedający potwierdza jego przyjęcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5  ZAWARCIE UMOWY ORAZ PŁATNOŚĆ

 1. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie :
 • prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, zaakceptowania regulaminu oraz uregulowania płatności,
 • złożenia zamówienia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, które obejmuje: dane osoby składające zamówienie, adres dostawy, rodzaj i kaloryczność zestawu, zaakceptowania regulaminu oraz uregulowaniu płatności.

2. Płatność zostaje uregulowana w momencie:

 • zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy,
 • przesłania potwierdzenia przelewu sprzedawcy w formacie pdf., które zawiera dane klienta i numer zamówienia.
 • poinformowania sprzedawcy, że płatność zostanie uregulowana w sposób, o którym mowa w ust. 4 pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

3. Płatność należy zrealizować w pełnej kwocie w terminie 2 dni od momentu prawidłowego wypełnienia formularzu zamówienia. W przypadku braku zapłaty w wskazanym terminie, umowa nie zostaje zawarta.

4    Płatność może zostać wykonana w następujący sposób:

 • przelewem tradycyjnym na rachunek sprzedawcy,
 • za pośrednictwem operatora płatności internetowych,
 • zapłatę przy odbiorze zamówienia,
 • z wykorzystaniem vouchera.

5    Wykonanie płatności, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 i 4 może zostać zrealizowany jedynie w przypadku składania zamówienia telefonicznego ( tu czekamy na opinię )  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamówienia na strone internetowej

6    Sprzedawca potwierdza zawarcie umowy poprzez wysłanie e-maila do klienta.

7    Umowa zawierana jest na czas wskazany w formularzu zamówienia. Po upływie tego okresu dochodzi do rozwiązania umowy

6 Vouchery, akcje promocyjne, kody rabatowe

1    Sprzedawca ma prawo do dokonywania bieżących zmian cen oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

2    Akcje promocyjne nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

4    Realizacja vouchera odbywa się przy złożeniu zamówienia telefonicznego  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena zostanie pomniejszona o kwotę vouchera lub też voucher pokryje w pełnej wysokości cenę. W przypadku, gdy cena jest mniejsza od kwoty vouchera, klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę pomiędzy ceną a voucherem.

5    Voucher może zostać tylko raz wykorzystany.

6    Voucher nie podlega wymianie na środku pieniężne

 7. Realizacja dostaw

 1. Sprzedawca rozpoczyna realizację dostaw po zawarciu umowy zgodnie z § 4 regulaminu.
 2. Klient jest informowany w sytuacji kiedy sprzedawca nie realizuje dostawy w wybranym przez klienta obszarze.
 3. Dostawa odbywa się od poniedziałku do czwartku, pod adres i przez okres zgodny z zawartą umową. Dostawa diety odbywa się między 19:00 do 02:00 w Łodzi. Na obszarach aglomeracji prosimy o kontakt z nami celem sprawdzenia obecnych godzin dostawy.
 4. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, godziny dostawy wskazane w ust. 4 mogą ulec zmianie.
 5. W przypadku gdy umowa obejmuje dni, które nie są dniami roboczymi, sprzedawca dostarcza dostawę na dwa dni.
 6. W dni ustawowo wolne od pracy, które są dniami roboczymi, sprzedawca po uzgodnieniu z klientem może zmienić termin dostawy.

7    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji umowy w następujących przypadkach:

 • braku dokonania płatności lub też nieuregulowaniu zaległości,
 • braku możliwości uzgodnienia z klientem miejsca i terminu dostawy.
 • rażącego naruszenia przez klienta postanowień niniejszego regulaminu.
 • Kluszczyński Fit Catering zastrzega sobie prawo do pozostawienia paczki pod wskazanym w zamówieniu adresem jeśli klient nie jest obecny pod wskazanym adresem lub nie obiera telefonu w godzinach dostawy cateringu.

8. Reklamacje/Zmiana i anulowanie zamówienia

 1. W razie nieprawidłowego sposobu realizacji umowy z niniejszym regulaminem, klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać :
 • dane klienta,
 • numer zamówienia,
 • określać na czym polega nieprawidłowa realizacji umowy

Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych.

9. Odpowiedzialność

 1. Sprzedający realizuje umowę na podstawie danych przekazanych przez klienta w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 2. Sprzedający informuje, że catering dietetyczny może obejmować posiłki, które mogą zawierać składniki uczulające.( Zboża zawierające gluten,Skorupiaki i produkty pochodne,Jaja i produkty pochodne,Ryby i produkty pochodne,Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne,Soja i produkty pochodne,Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia), a także produkty pochodne,Seler i produkty pochodne,Gorczyca i produkty pochodne,Nasiona sezamu i produkty pochodne,Dwutlenek siarki i siarczyny,Łubin i produkty pochodne,Mięczaki i produkty pochodne) Z tego powodu klient zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o wszelkich alergiach pokarmowych, dolegliwościach i chorobach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożycia określonych produktów spożywczych.
 3. W przypadku wątpliwości klienta, co do braku przeciwskazań do spożywania określonych składników, klient powinien skonsultować je z lekarzem.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych klientowi oraz szkód, które powstały w związku z nieodpowiednimi informacjami przekazanymi sprzedawcy oraz braku konsultacji lekarskiej.

10. Odstąpienie od zamówienia

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (tj. zakupów internetowych), bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie w terminie 14 dni. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 1. towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę Sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb
 2. towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia
 3. towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli pakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

11. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
Podziel się opinią z innymi poszukującymi diety.